kanok.gif

   ๑. พระธรรมสิริชัย นามเดิม ชิต นามสกุล วิบูลย์จันทร์ เกิดเมื่อวันที่ ๒๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๔๔๐หมู่ที่๓ตำบลเกาะเรียน
อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นบุตรของนาย ทัด นางถมยา วิบูลย์จันทร์ อาชีพค้าขาย
  ๒. บรรพชาพ.ศ. ๒๔๕๔ ที่วัดช่างทอง ตำบลเกาะเรียน โดยมีพระอธิการ บุญ ( พระครูบุญวิทยโสภณ) เจ้าอาวาสวัด
ช่างทอง เจ้าคณะตำบลเกาะเรียน เป็นพระอุปัชฌาย์
  ๓. อุปสมบทเมื่ออายุ ๒๑ ปี วันที่๒๖มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๖๑ ณ วัดเบญจมบพิตร ตำบลดุสิต อำเภอดุสิต กรุงเทพฯ
โดยมี พระธรรมวโรดม ปุณฺณทตฺตมหาเถร (สมเด็จพระวันรัต จ่าย ) เจ้าอาวาสวัดเบญจฯ เป็นพระอุปัชฌาย์
มี พระนิกรมมุนี ธมฺมปชฺชโชิตกมหาเถร ( พระธรรมวโรดม โชติ บัณฑิตกุล เจ้าอาวาสวัดพระปฐมเจดีย์ราชวรมหาวิหาร)
เป็นพระกรรมวาจาจารย์    มีพระศรีสุริยวงศ์ กิตฺติโสภณมหาเถร ( สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช
ปลด  เกตุทัต  เจ้าอาวาสวัดเบญจฯ เป็นพระอนุสาวนาจารย์
  ๔. วิทยฐานะ
       พ.ศ. ๒๔๔๒  เรียนภาษาไทยที่โรงเรียนมูล วัดบพิตรพิมุขวรวิหาร กรุงเทพฯ
       พ.ศ.๒๔๖๑    สำเร็จนักธรรมโท และ สอบไล่ได้เป็นเปรียญธรรม ๕ ประโยค ณ วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม
  ๕. งานปกครอง
       พ.ศ. ๒๔๕๙  เป็นเลขานุการของพระราชเวที เจ้าคณะแขวง
       พ.ศ. ๒๔๖๘   ย้ายไป วัดตึกมหาชยาราม จังหวัดสมุทรสาคร
       พ.ศ. ๒๔๖๙   เป็นเจ้าอาวาสวัดตึกมหาชยาราม วันที่ ๑๐ กรกฏาคม
       พ.ศ. ๒๔๗๓   เป็นพระอุปัชฌาย์
       พ.ศ. ๒๔๗๓   เป็นเจ้าคณะจังหวัดสมุทรสาคร
       พ.ศ. ๒๔๗๔   เป็นรองเจ้าคณะแขวงมณฑลนครชัยศรี
       พ.ศ. ๒๔๗๕   เป็นรองเจ้าคณะมณฑลราชบุรี
       พ.ศ. ๒๔๙๒   เป็นเจ้าคณะตรวจการผู้ช่วยภาค ๒
       พ.ศ. ๒๔๙๔   เป็นเจ้าคณะตรวจการผู้ช่วยภาค ๗
       พ.ศ. ๒๔๙๔   เป็นรองเจ้าอาวาสวัดพระปฐมเจดีย์ฯ
       พ.ศ. ๒๔๙๕   ย้ายเป็นรองเจ้าอาวาสวัดพระปฐมเจดีย์ฯ
       พ.ศ. ๒๔๙๕   เป็นเจ้าคณะจังหวัดนครปฐม
       พ.ศ. ๒๔๙๗   เป็นผู้รักษาการเจ้าอาวาสพระอารามหลวง คำสั่งเจ้าคณะภาค ๗
       พ.ศ. ๒๔๙๘   เป็นเจ้าอาวาสวัดพระปฐมเจดีย์ฯ
       พ.ศ. ๒๕๐๗   เป็นรองเจ้าคณะภาค ๑๔
       พ.ศ. ๒๕๐๘   เป็นเจ้าคณะภาค ๑๔
  ๖. ด้านการศึกษา
       พ.ศ. ๒๔๖๙    เป็นเจ้าสำนักเรียนนักธรรม สำนักเรียนวัดตึกมหาชยาราม
       พ.ศ. ๒๔๗๐   เป็นเจ้าสำนักเรียนบาลี สำนักเรียนวัดตึกมหาชยาราม
       และ อื่นๆอีกมากมาย
  ๗. สมณศักดิ์
       พ.ศ. ๒๔๗๓   รับพระราชทานสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญ ที่ พระสมุทรคุณากร
       พ.ศ. ๒๔๘๙   รับพระราชทานสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นราช ในนามเดิม
       พ.ศ. ๒๔๙๖    เปลี่ยนราชทินนามใหม่ ที่ พระสิริชัยมุนี เจ้าคณะจังหวัดนครปฐม
       พ.ศ. ๒๔๙๘   เป็นพระราชาคณะชั้นเทพ ในนามเดิม
       พ.ศ. ๒๕๐๒    เป็นพระราชาคณะชั้นธรรม ที่พระธรรมสิริชัย ไตรปิฏกาภรณ์ พุทธานุสรณ์มหาเจติยบูชิต
                             ธรรมบัณฑิตมหาคณิสสร  บวรสังฆาราม คามวาสี สถิต ณ วัดพระปฐมเจดีย์ราชวรมหาวิหาร
                             พระอารามหลวง
   ๘. มรณะ
                 ในวันที่๒๒ ตุลาคม ๒๕๒๗ เวลา ๑๔.๐๐ น สิริรวมอายุได้ ๘๗ ปี ๗เดือน
   ๙.พระราชทานเพลิงศพ วันที่๒๓ มีนาคม ๒๕๒๘ เวลา ๑๖.๐๐ น โดย สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามกุฏราชกุมาร เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปพระราชทานเพลิง

lineth_bar.gif
  อ่านต่อ    ย้อนกลับ    หน้าแรก